Rashtreeya Abhyas Varg on January 4 and 5, 2019. Venue: Bhaskareeyam Convention Centre, Elamakkara, Kochi.

Rashtreeya Abhyas Varg on January 4 and 5, 2019. Venue: Bhaskareeyam Convention Centre, Elamakkara, Kochi.

Rashtreeya Abhyas Varg on January 4 and 5, 2019. Venue: Bhaskareeyam Convention Centre, Elamakkara, Kochi.