Goa Shakti

Goa Pradnya SHAKTI

Name Position Email Id Phone No.
Prof. Purnakala Samant President samantpurnakala@gmail.com 9326142001
Dr. Uma Masur Secretary umamasur@gmail.com 9850474914